вернуться

Доступ пользователей, имеющих статус «поставщик», к сервисам мобильного приложения «Optap» осуществляется на возмездной основе.

Размер платы за доступ составляет 390 (триста девяносто) рублей в месяц. При этом в течение первого месяца после регистрации в мобильном приложении «Optap» доступ к его сервисам предоставляется пользователю, имеющему статус «поставщик», бесплатно.

(ZH)

供应商用户需付费访问移动版“Optap”程序。

程序访问付费标准为390(叁佰玖拾)卢布/月。注册移动版“Optap”程序后的第一个月,“供应商”用户可免费访问程序。 

 

(EN)

Users with the «Supplier» status shall be granted access to the mobile services of the Optap app for a fee.

The access fee amounts to 390 (three hundred ninety) rubles per month. However, during the first month after registering in the Optap mobile app, the user with the «Supplier» status shall be granted free access to the app services.

 

(VI)

Quyền truy cập của người dùng có trạng thái “nhà cung cấp” vào các dịch vụ của ứng dụng di động Optap được thực hiện trên cơ sở có trả phí.

Số tiền phí truy cập là 390 (ba trăm chín mươi) rúp mỗi tháng. Đồng thời, trong tháng đầu tiên sau khi đăng ký trong ứng dụng di động Optap, quyền truy cập vào các dịch vụ của nó được cung cấp cho người dùng có trạng thái “nhà cung cấp” sẽ là miễn phí.